Lượt xem

Rose Leslie

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1987-02-09

Nơi Sinh: Aberdeen, Aberdeenshire, Scotland, UK

Còn được Biết đến Như: Роуз Леслі, Роуз Елеанор Арбетнот-Леслі, 로즈 레슬리

Rose Leslie